Disclaimer

This is the disclaimer and privacy statement of the domain Funnysite.org.

* General
By visiting the website, the user Funnysite.org tacitly agree to the following terms of use.
These terms of use apply to the entire website Funnysite.org.
The site is a project of this Vantichelt Freddy regarded as a hobby project.
I try to refresh the content regularly.
The site is aimed at almost all ages and contains so many matters of substance.
Yet I try more content specifically for adults to avoid.
This makes the site so easily accessible to minors over 16 years.

* Third-party sites
On the site there are links to websites outside parties.
But this also means that I can not be responsible for the content of external sites.
Most of the sites monitored inaddition, but I can not not guarantee that the content of external sites are correct and not changed without my knowledge.

* Content
The site contains a lot of content that caused me and found different ways.
For me it is impossible for anything to trace the origin.
If you hold the rights to some content (and you can prove it), you can contact me via email at subsequent appropriate action to take.
However, there may be advertisements or external links on those sites are not that I hold in my hand.
The files were always placed by me with a recent anti-virus scanners at the time controlled by known viruses.

* Personal
Some modules of the sites contain private information such as email address, name, ...
This is the case for the link partners and shipments.
But none of this information will be usedfor other purposes in addition to the original intent.
Under no circumstances will this information be passed to outside parties!

* Email
Some recent viruses will send mail on behalf of any persons or email addresses.
So you may get an infected email supposedly from my area might have come.
These emails are not from me, and there is no ultimate Remedy this spam / virus emails to avoid other than common sense in opening and reading the mail later.

* Link Partners
Other webmasters can register yourself as a link partner on the site.
After the mail all sites inspected if it satisfies the conditions laid down by me first.

Conditions are:
* The link to Funnysite.org be in a visible place on the website.
It may not appear in a pop-up, pop-under or other deceptive methods.
* If illegal clickscheating or the account can be disabled or removed.
* It is not allowed multiple ids each website to request.
* Your information will only be used internally and will not be passed to third parties.
See Disclaimer & Privacy.
* Funnysite.org you have the right to modify or delete information as we have good reasons.
* The title and description of the data must match the content of the site.
* Blocking or deletion of your account can be done without prior notification.
* For reasons of keeping the child-friendly site, some words are not used in the title of your website.
* Unauthorized sites:
o sites with adult content,
o sites that focus too much on sex,
o Sites with popups / popunders,
o sites where a plugin must be downloaded,
o sites where customers can use our links to files,
o sites that relate tomoney or gambling games,
o paying sites with content,
o ...
I could so without prior notification message block if you do not fulfill these conditions.

* Questions:
* I signed up but the link does not appear?
This is because your site does not send enough hits.
There is at least one hit per day are needed to assist the partner link page.
If you're the best partners, then you will appear in the left side of the site.
* Is it possible to change my information?
Course, and that can be requested through the Contactform known.

* Google Adsense
Also, we use the service to Google Adsense ads when you visit our website.
Google will use information (not including your name, address, email address or telephone number) from visiting this and other websites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you. <br/> The DoubleClick DART cookie is used by Google in the ads that appear on websites of publishers ads from AdSense for content.
As external provider Google uses cookies to serve ads on our site to display.
With the DART cookie, Google ads to our users based on their visit to our sites and other sites on the Internet.
Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the privacy policy of the ad and content network of Google to go.
AdSense Click HERE if you would like more information or if you want to prevent Google from using this information.


Dit is de disclaimer en privacy verklaring van het domein Funnysite.org.

*Algemeen:
Door het bezoeken van de website Funnysite.org verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de gehele website Funnysite.org.
De site is een project van Vantichelt Freddy die dit beschouwd als een hobby project.
Ik tracht de inhoud regelmatig te vernieuwen.
De site is gericht op bijna alle leeftijdsgroepen en bevat dus inhoud van allerlei materies.
Toch tracht ik zo veel mogelijk inhoud specifiek gericht voor volwassenen te vermijden.
Hierdoor is de site dus zonder problemen ook toegankelijk voor minderjarigen vanaf 16 jaar.

*Sites van derden:
Op de site zijn er links aanwezig naar websites externe partijen.
Maar dit houdt echter ook in dat ik niet verantwoordelijk kan zijn voor de inhoud van deze externe sites.
De meeste van de sites worden gecontroleerd bij toevoeging, maar ik kan nooit niet garanderen dat de inhoud van deze externe sites correct zijn en niet gewijzigd worden zonder mijn medeweten.

*Inhoud:
De site bevat veel content die mij toegebracht en gevonden is op verschillende manieren.
Het is voor mij echter onmogelijk om van alles de oorsprong te achterhalen.
Als u de rechten heeft op iets van content (en u kan het bewijzen), dan kan u contact opnemen met mij via email om nadien de gepaste acties te kunnen ondernemen.
Echter kunnen er advertenties of externe links op die sites staan die ik niet in de hand heb.
De bestanden die door mij geplaatst zijn werden altijd met een recente anti-virus scanners gecontrolleerd met de op moment bekende virussen.

*Persoonsgegevens
Sommige modules op de sites bevatten prive informatie zoals het email adres, de naam, ...
Dit is bijvoorbeeld het geval voor de linkpartners en de verzendingen.
Echter niets van deze informatie zal gebruikt worden voor andere doeleinden naast de oorspronkelijke bedoeling.
In geen geval zal deze informatie doorgegeven worden aan externe partijen !

*Email:
Sommige recentere virussen sturen mails uit naam van willekeurige personen of emailadressen.
Zo is het mogelijk dat u een besmette email krijgt die zogezegd van mijn domein afkomstig zou kunnen zijn.
Deze emails zijn niet afkomstig van mij, en er is geen ultieme remedy om deze spam/virus mails te vermijden behalve het gezond verstand bij het openen en lezen van de e.v mails.

*Linkpartners
Andere webmasters kunnen zich zelf aanmelden als linkpartner op de site.
Na de mail worden alle sites gekeurd als deze wel voldoen aan de door mij voorop gestelde voorwaarden.

Voorwaarden zijn:
* De link naar Funnysite.org moet op een zichtbare plaats staan op de website.
Hij mag niet verschijnen in een pop-up,pop-under of andere misleidende methodes.
* Bij onrechtmatige kliks of cheating kan de account geblokkeerd of verwijderd worden.
* Het is niet toegestaan om meerdere ids per website aan te vragen.
* Je gegevens worden enkel intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.
Zie ook disclaimer & privacy.
* Funnysite.org heeft het recht om je gegevens te wijzigen of te verwijderen als wij daarvoor een geldige reden hebben.
* De titel en omschrijving van de gegevens moeten overeenkomen met de inhoud van de site.
* Het blokkeren of verwijderen van je account kan gebeuren zonder voorafgaande melding.
* Om redenen van het kindvriendelijk houden van de site kunnen sommige woorden niet gebruikt worden in de titel van uw website.
* Niet toegelaten sites:
o sites met inhoud voor volwassenen,
o sites die teveel op seks gericht zijn,
o sites met popups/popunders,
o sites waar een plugin dient gedownload te worden,
o sites waar men via bestanden naar ons linkt,
o sites die betrekking hebben tot gok- of geldspellen,
o sites met betalende inhoud,
o ...
Ik kan dus zonder voorafgaande melding de aanmelding blokkeren als u niet voldoet aan deze voorwaarden.

*Vragen:
* Ik heb me ingeschreven maar de link verschijnt niet?
Dit komt doordat je site niet genoeg hits stuurt.
Er is minstens 1 hit per dag nodig om op de partnerlinkpagina te staan.
Als je bij de beste partners bent, dan verschijn je in het linkergedeelte van de site.
* Is het mogelijk om mijn gegevens te wijzigen ?
Natuurlijk, en dat kan je aanvragen via het bekende contactformulier.

*Google Adsense:
Ook wordt er gebruik gemaakt van de dienst Google Adsense om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt.
Google gebruikt mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) van uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht ge´nteresseerd bent.
De DoubleClick DART-cookie wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van uitgevers die advertenties van AdSense voor inhoud weergeven.
Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op onze site weer te geven.
Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan onze gebruikers op basis van hun bezoek aan onze sites en andere sites op internet.
Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.
Google AdSense Klik HIER als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat Google deze informatie gebruikt.